Menneet hankkeet


Alle on listattu Sorin Sirkuksen jo toteutuneita hankkeita. Vuonna 2014 päättyneitä, kaksivuotisia hankkeita, joissa Sorin Sirkus on ollut osatoteuttajina, ovat Hip Cirq Europ’, Vaikuttava sirkus sekä Circus Trans Formation.

EU:n Kulttuuri-ohjelman hanke Hip Cirq Europ’

Hip Cirq Europ’ on EU:n Kulttuuri-ohjelman hanke, jossa Sorin Sirkus on osatoteuttajana. Toukokuussa 2012 alkanut kaksivuotinen hanke yhdistää sirkustaidetta ja uusia katukulttuurin muotoja (hip hop, parkour, free running). Hip Cirq Europ’ esittelee uusia, nousevia taiteilijoita ja avaa eri lähtökohdista tuleville nuorille ovia kulttuurin maailmaan. Sorin Sirkuksen edustajat hankkeessa ovat Seela Wanvik ja Petteri Savikorpi.

Sirkuksen ja katukulttuurin synnyttämien taiteenlajien kautta hanke tutkii taiteen, liikkeen ja yhteiskunnallisen muutoksen välistä suhdetta. Hankkeen tarkoituksena on ollut edistää urbaanien taiteiden tunnettuutta ja arvostusta, nuorten taiteilijoiden taloudellista, sosiaalista ja kulttuurillista yhdentymistä ja avata ovia nouseville sirkus ja hip hop -taiteilijoille. Tavoitteena on myös tuoda taidetta lähelle uusia yleisöjä sekä hyödyntää sosiaalista sirkusta syrjäytymisen ehkäisemisen keinona. Taiteilijat osallistuvat myös kunkin osallistujasirkuksen sosiaalisen sirkuksen opetukseen. Hanke menestyi hakukierroksella loistavasti – se sijoittui ensimmäiseksi Ranskassa ja neljänneksi Euroopassa.

Hanke etenee kolmella eri tasolla:
• Nuorten taiteilijoiden koulutus: projektiin osallistuu kaksitoista taiteilijaa kuudesta osallistujamaasta koreografien Eric Mezino (Cie E.Go) ja Gaëtan Levêque (Collectif AOC) johdolla. Esitys kiertää kuudessa eri maassa ympäri Eurooppaa kahden viikon mittaisissa residensseissä, joista jokainen päättyy paikallisilla festivaaleilla tai kulttuuritapahtumassa olevaan esitykseen – Tampereella tammikuussa 2013 esitys on osa Circus Ruska Festivalia.

• Osatoteuttajasirkusten nuoret pääsevät mukaan esityksiin omissa maissaan ja saavat kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä. Kussakin esityksessä on kahdentoista sirkus- ja tanssitaiteilijan lisäksi 10-12 paikallisista nuorista taiteilijoista koostuva ryhmä. Sorin Sirkuksella lavalle nousee yksitoista esiintyvät-ryhmäläistä.

• Paikalliset erityisryhmät pääsevät kokemaan kansainvälistä ilmapiiriä, seuraamaan esitysten harjoituksia ja esitystä sekä vuorovaikutukseen taiteilijoiden kanssa ohjaajavierailujen kautta. Esitystä on hiottu jo kahdessa residenssissä Bagneux’ssa ja Brysselissä ja se muokkautuu jokaisessa esiintymiseen päättyvässä residenssissä paikallisten nuorten taiteilijoiden kanssa aina uudeksi kokonaisuudeksi. Tampere ja Sorin Sirkus saivat kunnian tuoda ensimmäisenä monitaiteellisen esityksen kokonaisuutena ensi-iltaan. Kaksi esitystä 25. Ja 26.1.2013 ovat osa tamperelaista nykysirkusfestivalia, Circus Ruska Festival. Lue lisää ensi-illasta

Hankkeen hallinnoija on ranskalainen sirkuskoulu Le Petit Plus Cirque de Monde (Bagneux/Pariisi). Muut hankkeeseen osallistuvat sirkukset ovat Ecole de Cirque de Bruxelles (Belgia), Circus Elleboog (Amsterdam, Hollanti), Belfast Community Circus School (Pohjois-Irlanti/UK), Sorin Sirkus (Tampere, Suomi) ja tanssiteatteri Métis Gwa (Guadalupe).

Hankkeen sivut

<<< Takaisin alkuun

ESR-hanke Vaikuttava sirkus

Sorin Sirkus on osatoteuttajana Vaikuttava sirkus -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on lisätä sirkusalan työllisyyttä parantamalla sirkusorganisaatioiden edellytyksiä toimia soveltavan ja sosiaalisen sirkuksen ammattilaisten työnantajina. Hankkeessa järjestetään sirkusopetusta eri puolilla Suomea, kehitetään sirkuksen hyvinvointivaikutusten tutkimiseen käytettäviä menetelmiä, lisätään kuntien ja sirkusten välistä vuoropuhelua, myydään työhyvinvointipalveluita ja järjestetään työseminaareja, joissa tuotteistetaan sirkuksen hyvinvointipalveluita yhdessä sirkusten ja kuntien kanssa sekä tehdään kansainvälistä yhteistyötä.

Vaikuttava sirkus -hanke on Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen osittain rahoittama ESR-hanke. Muita rahoittajia ovat hankkeessa mukana olevat kaupungit: Tampere, Turku, Vantaa, Lempäälä ja Oulu, sekä hankkeen osatoteuttajina toimivat sirkukset: Sorin Sirkus, SirkusUnioni, Sirkus Magenta, Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Pii Poo, Oulun Tähtisirkus ja Monitaideyhdistys Piste. Vaikuttava sirkus -hanke on jatkoa Sosiaalinen sirkus -hankkeelle (2009-2011). Nykyinen hanke alkoi 1.11.2011 ja päättyy 28.2.2014. Hankkeen hallinnoijana toimii Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskus.

Hanke kehittää ja testaa sirkuksen hyvinvointivaikutusten tutkimiseen tarvit­tavaa metodia, joka jää hankkeen päätyttyä sirkusten käyttöön toiminnan vaikutusten todentamista varten. Vaikutusten todentaminen tekee taiteen hyvinvointi­vaikutukset näkyviksi ja auttaa organisaatioita palvelu­iden myymisessä. Hanke tiivistää kuntien ja sirkusten vuorovaikutusta painottamalla kuntien osallistumista myös toiminnan sisällön suunnitteluun.

Vaikuttava sirkus -hankkeen soveltavassa ja sosiaal­isessa sirkuksessa sirkustaidetta käytetään osallisu­uden, yhteisöllisyyden ja arjen toimintojen edistäjänä, osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä työhyvin­voinnin tukemisessa. Sirkus antaa taiteenmuotona erinomaiset edellytykset sosiaaliseen työhön sen monipuolisuuden vuoksi. Se tarjoaa mahdollisuudet omien rajojen ylittämiseen monenlaisella tekemisellä, josta jokainen voi löytää oman vahvuutensa ja luovu­utensa. www.vaikuttavasirkus.fi

Keväällä Sorin Sirkuksella toimi 107 lasta ja nuorta yhteensä 7 ryhmässä, jotka kokoontuivat kaikkiaan 77 kertaa. Syksyllä ryhmiä oli 13, osallistujia 159 ja sirkuspajoja yhteensä 106 kertaa. Tytti Vesamäki toimi Sorin Sirkuksella hank­keen projektivastaavana. Taina Kopra on ohjausryhmän jäsen. Yhteyshenkilönä Tampereen kaupungilta on Taidekaaren museolehtori Mari Jalkanen.

Hankkeen tapahtumia vuonna 2012

   • Seminaari Turussa 12. – 14.4 ja 13.4.2012 Hyvinvointia edistävän sirkustoiminnan esittely- ja keskustelupäivä nuorten taide- ja toimintatalo Vimmassa, Turussa 
   • Seminaari Oulussa 20.-22.9 ja Sirkuksesta voimaa kouluihin ja perheisiin -esittely- ja keskustelupäivä 20.9.2012 klo 8.30 – 16 Oulun Tähtisirkus
   • Sorin Sirkuksen Vaikuttava sirkus -ryhmien lukukauden päätösesitykset Sorin Sirkuksella 21.5. ja 11.12.

Hankkeen sivut

<<< Takaisin alkuun


Leonardo da Vinci -hanke ”Circus Trans Formation”

Circus Trans Formation -projekti toimii Euroopan elinikäisen oppimisen ohjelman (European Lifelong Learning Programme) kehyksessä, jossa sitä toteuttavat 8 eurooppalaisen Caravan-sirkuskouluverkoston jäsentä yhteistyössä Brysselin yliopiston (Université catholique de Louvain) kanssa. Projekti on kaksivuotinen (2012-2014) ja osa EU:n Leonardo da Vinci ohjelmaa.

Kumppanit
Caravan on kansainvälinen järjestö, joka kokoaa yhteen 12 nuoriso- ja sosiaalista sirkusta. Kahdeksan näistä jäsenistä on mukana tässä projektissa:

 • Ecole de Cirque de Bruxelles (Belgia)
 • Le Plus Petit Cirque du Monde (Ranska)
 • Circus Elleboog (Alankomaat)
 • Belfast Community Circus School (Iso-Britannia)
 • Sorin Sirkus (Suomi)
 • Cirkus Cirkör (Ruotsi)
 • Ateneu Popular Nou Barris (Espanja)
 • Parada Foundation (Romania)
 • Yliopisto
  • Université catholique de Louvain (Belgia)

  Sosiaalinen Sirkus on innovatiivinen väline heikommassa asemassa olevien lasten, nuorten ja aikuisten kanssa tehtävään koulutukseen ja sosiaalisen osallisuuden kehittämiseen. Sosiaalinen sirkus on myös kulttuurien välisen työn väline, joka kohdentuu tiettyihin heikommassa asemassa oleviin kohderyhmiin kouluissa, naapurustoissa ja yhteisöissä, erityisesti kaupunkialueilla. Sosiaalinen sirkus luo linkkejä yhteisöjen ja osallistuvan ryhmän välille, parantaa itsetuntoa ja itseluottamusta, sekä kehittää fyysistä kuntoa ja olemusta, sekä elämäntaitoja. Tämä kaikki on johtanut uuden ammatin kehittymiseen: sosiaalisen sirkuksen ohjaaja.

  Tavoitteena on kehittää sosiaalisen sirkuksen ohjaajille soveltuvat taidot ja antaa välineitä työhön. Projekti työstää opintosuunnitelmaa ja opettajanopasta, jotka toimivat pohjana ensimmäisen eurooppalaisen sosiaalisen sirkuksen ohjaajakoulutuksen luomiselle. Tämä tulee vaikuttamaan niin kansallisiin, kuin Euroopan ammatillisten opintojen (European Vocational Education and Training VET) järjestelmiin alallaan, sekä tukee sosiaalisten sirkusten kehitystä ja taloudellisten resurssien kasvua Euroopan laajuisesti.

  Projekti lähtee alhaalta ylöspäin suuntautuvasta metodologiasta, pyrkien ottamaan aina huomioon kumppanien paikallisen tilanteen. Soveltuvien taitojen määritelmät pohjautuvat kaksivuotiseen kenttätutkimukseen, jonka Caravan toteutti vuosina 2009-2011. Kansallista ja eurooppalaista analysointia, kehitystä, testausta ja toimeenpanoa varten Circus Trans Formation projekti seuraa seuraavanlaista aikataulua:

  • Aloitustapaaminen, Bukarest, 26.-28.9.2012: Projektin tavoitteiden esittely ja opintotapaaminen
  • Pääohjaajien tapaamiset, 17.-19.12.2012 ja 27.-29.5.2014: Tapaamiset opetussuunnitelma työryhmän ja kumppaneiden välillä Tampereella ja Tukholmassa.
  • Kansainväliset metodologiset harjoitusjaksot Amsterdamissa 4.-14.2.2013 ja Belfastissa 25.-29.3.2013. Kokeilu- ja opetusjakso opetussuunnitelmasta kumppaneille.
  • Kansalliset harjoitusjaksot, kesäkuu 2013 – huhtikuu 2014: Kansallinen 20 päivän harjoitusjakson toimeenpano jokaisessa kumppaniorganisaatiossa.
  • Päätöstapaaminen, Bryssel, 1.-3.7.2014: Tulosten julkaisu ja esittely medialle, tärkeille kumppaneille ja yleisölle.
  • Opetussuunnitelman pedagoginen kehittäminen läpi projektin: opetussuunnitelma työryhmän asiantuntijat Professori Paquayn johdolla kirjoittavat ja kehittävät opetussuunnitelman ja opettajanoppaan.

  Lisää tietoa Caravan-verkostosta

  <<< Takaisin alkuun

  ESR-hanke Sosiaalinen Sirkus 2009-2011

  Sosiaalinen Sirkus -hanke oli Tutkivan teatterityön keskuksen (Tampereen yliopisto) hallinnoima hanke, jonka päärahoittajana toimi Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hanke aloitettiin syksyllä 2009 ja se päättyi 31.10.2011. Hanke kuului Kolmas lähde -hankekokonaisuuteen, joka kehitti kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen kolmatta sektoria hyvinvointipalveluiden tarjoajana.

  Sosiaalinen sirkus -hankkeen tavoitteena oli auttaa sirkusalan toimijoita tuottamaan laadukasta sosiaalisen sirkuksen opetusta. Pyrkimyksenä oli vakiinnuttaa sosiaalinen sirkus pysyväksi osaksi suomalaista sirkusalaa ja kuntien ostamia hyvinvointipalveluita. Hankkeeseen osallistuneissa kunnissa huomattiin sosiaalisen sirkuksen mahdollisuudet, ja monet innokkaat perhetyöntekijät, koulujen rehtorit sekä kulttuuritoimen johtajat puhuvat jo toiminnan puolesta. Muutamissa osatoteuttajasirkuksissa käynnistyi jo hankkeen aikana myös rinnakkaista sosiaalisen sirkuksen toimintaa uusille kohderyhmille.

  Sirkusopetus välineenä uuden oppimiseen

  Sosiaalisella sirkuksella tarkoitetaan sellaista sirkusopetusta, jossa sirkus toimii välineenä uuden oppimiseen. Sosiaalinen sirkus opettaa itsenäisyyttä, parantaa itseluottamusta, antaa työkaluja sosiaaliseen kanssakäymiseen, murtaa ennakkoluuloja ja opettaa iloa ja elämänhallintataitoja.

  Hankkeessa järjestettiin sosiaalisen sirkuksen opetusta Tampereella, Helsingissä, Vantaalla, Espoossa, Oulussa, Lempäälässä ja Orivedellä. Sekä kunnat, että sirkukset osallistuvat myös hankkeen rahoitukseen.

  Sirkusopetuksen kohderyhmiä olivat mm.

  • alakouluikäiset lapset, joilla ei ole harrastuksia
  • erityisopetusluokat
  • esiopetusryhmät
  • etsivän nuorisotyön toiminnassa olevat nuoret
  • huostaanotetut lapset ja nuoret
  • joustavan opetuksen piiriin kuuluvat koululuokat
  • kehitysvammaiset lapset
  • lähiöiden koululuokat
  • maahanmuuttajatytöt
  • maahanmuuttajien valmistavat luokat
  • marginaaliasemassa olevat lähiönuoret
  • neuropsykologisista häiriöistä kärsivät nuoret
  • nuoret päihdekuntoutujat
  • näkövammaisten ryhmä
  • perheet, joissa on erityistä tukea tarvitseva lapsi
  • perhetukikeskuksen asiakkaat
  • pyörätuolioppilaat
  • päiväkotiryhmät
  • sosiaalihuollon piirissä olevat pienten lasten perheet

  Hankkeen aikana sirkusopetusta annettiin

  • noin 60 opetusryhmässä
  • noin 850 oppilaalle
  • yli 700 opetuskertaa

  Hyvät käytännöt kerättiin oppaaksi

  Sirkusopetuksesta kerättävä tieto ja palaute kerättiin yhteen sosiaalisen sirkuksen hyvien käytäntöjen oppaaksi, joka julkaistiin syksyllä 2011.

  Seminaarit sirkusopetuksen tukena

  Hanke toteutti sirkusopetuksen tueksi kaksi sosiaalisen sirkuksen seminaaria, joihin kutsuttiin suomalaisia ja kansainvälisiä asiantuntijoita keskustelemaan sosiaalisen sirkuksen kehityksestä ja erityisryhmien kanssa työskentelystä. Seminaarit suunniteltiin Sosiaalinen Sirkus –hankkeessa mukana olevien sirkusjärjestöjen tarpeita ajatellen, mutta niitä avattiin mahdollisimman paljon myös muille sosiaalisesta sirkuksesta kiinnostuneille.

  Hankkeen sivuille

  <<< Takaisin alkuun


  Leonardo da Vinci hanke Youth and Social Circus Training – A New Spirit for Europe

  Vuosina 2009 – 2011 hanke kartoitti sosiaalisen sirkuksen ohjaajan kompetenesseja. Hankkeen loppujulkaisu on nimeltään ”Sosiaalisen sirkuksen ohjaajan osaamisalueet”. Hankkeen aikana pidettiin kaikissa Sorin Sirkuksen sosiaalisen sirkuksen käynnissä olevissa ryhmissä lokikirjaa sekä tallennettiin videolle ja valokuvin ryhmien edistymistä. Lokikirjakäytäntö on seurannut sen jälkeen pysyvänä ja hyväksi havaittuna käytäntönä kaikissa myöhemmissäkin ryhmissä. Hanketta hallinnoi Caravan-verkosto.

  Hankkeen julkaisu englanniksi
  Hankkeen julkaisu suomeksi

  Sosiaalinen Sirkus- hanke 2009-2011

  Sosiaalinen Sirkus -hanke oli Tutkivan teatterityön keskuksen (Tampereen yliopisto) hallinnoima hanke, jonka päärahoittajana toimi Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hanke aloitettiin syksyllä 2009 ja se päättyi 31.10.2011. Hanke kuului Kolmas lähde -hankekokonaisuuteen, joka kehitti kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen kolmatta sektoria hyvinvointipalveluiden tarjoajana.

  Sosiaalinen Sirkus- hankkeen kotisivu

  <<< Takaisin alkuun