Sosiaalinen sirkusUutiset

Miten sosiaalinen sirkus vaikuttaa?

Sorin Sirkuksen korkeakouluharjoittelija Sohvi toteutti selvityksen siitä, mitä sosiaalisesta sirkuksesta ja nuorisosirkuksesta on tutkittu akateemisesti. Hän teki tiedonhakua yliopiston tietokannoista ja kävi läpi sirkusta käsittelevää kirjallisuutta. Lopputuloksena oli pitkä raportti siitä, miten (sosiaalinen) sirkus vaikuttaa osallistujien hyvinvointiin. Alla on tiivistelmä Sohvin työn tuloksista:

Sosiaalisella sirkuksella tarkoitetaan sirkuksen käyttöä sosiaalisen muutoksen välineenä. Sosiaalisessa sirkuksessa huomio on tekniikan sijaan henkilökohtaisessa kasvussa ja itseilmaisussa. Toimintaa järjestetään yleensä projektimuotoisesti ja se on suunnattu ihmisryhmille, jotka ovat jostain syystä heikommassa yhteiskunnallisessa asemassa kuin muut.

Selvitykseni mukaan sirkustaiteen yksilö-, ryhmä- ja yhteiskuntatason vaikutukset syntyvät viiden elementin kautta, jotka toistuvat läpi sosiaalista sirkusta käsittelevän kirjallisuuden. Näitä elementtejä ovat kehollisuus/fyysisyys, hallittu riski, leikkisyys ja hauskanpito, luovuus sekä ryhmässä toimiminen.

Sosiaalisella sirkuksella on paljon vaikutuksia osallistujien hyvinvointiin. Yksilötasolla keskeisimpiä vaikutuksia ovat parempi fyysinen kunto, parempi mielenterveys, tunnetaitojen kehittyminen, vastuunottamisen ja pitkäjänteisyyden oppiminen sekä itsetuntemuksen ja itseluottamuksen kehittyminen. Ryhmätason vaikutuksia ovat luottamuksen rakentuminen muihin, sosiaalisten taitojen parantuminen, kuulumisen tunne, sosiaalinen aktivoituminen, yhteisöllisyyden vahvistuminen ja mahdollisuus kulttuurien väliseen kohtaamiseen. Laajemmin yhteiskunnan tasolla sirkus voi auttaa purkamaan ennakkoluuloja, aktivoida käyttämään lähiympäristön palveluita sekä edistää opintoihin tai työelämään hakeutumista. Sirkuksella on siis pitkä lista erilaisia hyvinvointivaikutuksia monella eri tasolla.

Sosiaalisen sirkuksen lisäksi kasvavaa kiinnostusta herättää sirkuksen käyttö kouluympäristössä. Sirkuksen on todettu olevan oppilaille erittäin motivoiva ja innostava laji, joka saa lähes kaikki oppilaat osallistumaan aktiivisesti liikuntatunnilla.  Sirkuksen harjoittelu kehittää oppilaiden motorisia taitoja enemmän kuin tavallinen liikuntatunti. Sirkusta voidaan käyttää liikuntatuntien lisäksi myös osana muiden oppiaineiden, kuten matematiikan ja kielten, opetusta.

Vaikka akateemista tutkimusta sosiaalisesta sirkuksesta on tehty, sitä tarvittaisiin kipeästi lisää. Sirkuksen hyvinvointivaikutuksista olisi tärkeää saada enemmän tietoa, sillä tutkimustiedolla pystytään perustelemaan, miksi sirkusta pitäisi rahoittaa. Kaikki tutkimus opinnäytteistä isoihin tutkimushankkeisiin on siis tervetullutta!