Sosiaalinen sirkus

Mitä on sosiaalinen sirkus?

Sosiaalisella sirkuksella tarkoitetaan sellaista sirkusopetusta, jossa sirkus toimii työvälineenä uuden oppimiseen ja monenlaisten elämäntaitojen kartuttamiseen.

Usein ihmiset tarvitsevat elämänsä eri vaiheissa ja tilanteissa monenlaista tukea. Osalla on haasteita sosiaalisessa kanssakäymisessä tai motoriikassa. Joillain elämänilo on hiipunut, ja joiltakin puuttuu hyvä kaveri tai harrastus.

Sirkustoiminta on erinomainen ja monipuolinen työkalu tukea tarvitsevien auttamiseksi, hyvinvoinnin lisäämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Usein sirkustoiminnan positiiviset vaikutukset näkyvät jo heti harjoituksissa, tai välittömästi sen jälkeen.

Monesti hyödyt kantautuvat myös pitkälle arkielämän tilanteisiin ja opitut taidot sekä esimerkiksi esiintymistilanteissa kasvanut rohkeus voivat kantaa ihmistä isojenkin haasteiden yli.

Sorin Sirkuksen sosiaalisen sirkuksen toiminnan tavoitteena on kehittää ja toteuttaa erilaisille kohderyhmille suunnattua matalan kynnyksen sirkustoimintaa, joka voimaannuttaa, edistää osallistujien sosiaalisia ja motorisia taitoja, sekä ennen kaikkea ehkäisee syrjäytymistä.

Sorin Sirkus on aktiivisesti mukana kehittämässä sirkustaidetta ja osallistuu niin kotimaisiin kuin kansainvälisiin hankkeisiin. Vuonna 2016 jatkuvat sosiaalisen sirkuksen kotimaiset hankkeet TEIJO – Tee Itse Taidetta ja Osallistu ja MYRSKY, johon Sorin Sirkus osallistuu omalla kotouttavan sirkuksen projektillaan sekä kansainvälinen Circus+ -hanke.

TEIJO – Tee Itse Taidetta ja Osallistu

TEIJO -hankkeen keskiössä on lastensuojelun piirissä olevien lasten ja nuorten, erityistä tukea tarvitsevien aikuisryhmien sekä laitoksissa asuvien ikäihmisten osallisuuden lisääminen ja hyvinvoinnin monimuotoinen tukeminen esimerkiksi sirkuksen, tanssin, teatterin, kuvataiteen ja musiikin keinoin.

TEIJO -hankkeessa on mukana neljä kulttuurialan ja yhdeksän sosiaali- ja terveysalan yleishyödyllistä toimijaa. Sorin Sirkuksen yhteistyökumppanit hankkeessa ovat nuorten huumekuntoutuskoti Villa Hockey, Kylmäkosken vankila sekä Sopimusvuoren mielenterveyskuntoutujien asumispalveluyksikkö Askel. Muut kulttuurialan toimijat ovat hanketta koordinoiva Lasten ja nuorten kulttuurikeskus PiiPoo, Teatteri Telakka ja Sisä-Suomen tanssin aluekeskus.
Lue lisää >>>

MYRSKY-hanke – kotouttava sirkus -projekti

Sorin Sirkus on mukana vaikeassa elämäntilanteessa olevien nuorten asemaa taiteen avulla tukevassa Myrsky-hankkeessa Kotouttava sirkus -projektilla.

Sorin Sirkus tulee toteuttamaan sirkusprojektin yhdessä valmistavan maahanmuuttajaluokan lasten ja nuorten kanssa. Projektin tavoitteena on toteuttaa nuorten itsensä näköistä sirkustaidetoimintaa hyvinvointivaikutuksineen, vahvistaa projektiin osallistuvien nuorten yhteisöllisyyttä ja helpottaa näin osaltaan sopeutumista uuteen kotimaahan.

Yhteisellä taidetoiminnalla, joka toteutetaan yhteistyössä osallistuvien opettajien ja avustajien kanssa on myös heijastuksensa kouluarjen sujuvoittamiseen: toiminnan kautta pyritään saamaan uusia ideoita ja uusia näkökulmia työhön. Sirkustyöpajakokonaisuudella pyritään kartuttamaan osallistujien taitoja, jotka usein myös auttavat uusien sosiaalisten verkostojen luomisessa.

Sorin Sirkus on saanut projetkin toteuttamista varten 8000 € avustuksen Suomen lasten ja nuorten säätiöltä.

Lisätietoa Myrsky-hankkeesta http://www.myrsky.info/

Circus+ – tulevaisuuden sirkusopettajakoulutusta

Caravan Circus Networkin ja Ecole de Cirque de Bruxelles’n hallinnoima Circus+, eli virallisemmin ”Research on Youth and Social Circus Pedagogy”-hanke käynnistettiin virallisesti lokakuun 5.-8.2014 päivä Galwayssa, Irlannissa, kuuden sirkuskoulun ja kolmen yliopiston yhteisessä kick-off-tapaamisessa. Kaksivuotisella hankkeella on tarkoituksena edistää nuoriso- ja sosiaalisen sirkuksen opettajan koulutuksen kehitystä tulevaisuudessa.

Hankkeen taustalla on jatkuvasti sirkusalaa vaivaava tarve pätevistä opettajista ja halusta kehittää sekä nuorisosirkus-, että sosiaalisen sirkuksen alan osaamista ja pedagogiaa yhä eteenpäin.
Lue lisää >>>

 

Sirkuksesta siivet elämään -toiminnassa nuoret löytävät sosiaalisen sirkuksen avulla omia vahvuuksiaan ja vahvistavat elämäntaitojaan kuten itsetuntoa, sosiaalisia taitoja ja rohkeutta toimia. Sirkustaitojen myötä maahanmuuttajataustaiset nuoret oppivat suomea ja tutustuvat kantasuomalaisiin nuoriin.

Positiivisten osallisuuden kokemusten ja innostumisen myötä nuoret saavat työkaluja, joiden avulla jatkopoluille, kuten harrastuksiin ja vapaaehtoistoimintaan, siirtyminen helpottuu.

Sirkuksesta siivet elämään toteutetaan neljän esittävän taiteen organisaation, Suomen Nuorisosirkusliiton sekä Nuorisotutkimusseuran kanssa. Kulttuurikeskus PiiPoo, Sirkus Magenta, Sorin Sirkus ja Taidekoulu Estradi tekevät yhteistyötä Helsingin, Lappeenrannan, Tampereen ja Vantaan kuntatoimijoiden kanssa.

Kaksivuotisen Sirkuksesta siivet elämään -hankkeen rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Lasten ja nuorten säätiö sekä osallistuvat kunnat. Suomessa hallinnoiva viranomainen on ELY-keskus.

Lisätietoa hankkeesta: http://www.nuori.fi/toiminta/sirkuksesta-siivet-elamaan/

Sirkus muutoksen tekijänä Euroopassa

Eurooppalaisen Caravan-sirkuskouluverkoston Circus+ -hanke saateltiin päätökseen kesäkuun lopussa Brysselissä järjestetyssä “Transformation through Circus Arts: A new narrative for Europe” -seminaarissa. Seminaari päätyi olemaan symbolisesti merkittävämpi, kuin oli ajateltukaan – se järjestettiin Molenbeekissä vain kolme kuukautta Brysselin lentokentällä tapahtuneen terrori-iskun jälkeen, ja vain muutamia päiviä Eurooppaa hämmentäneen Brexit-äänestyksen jälkeen. Seminaari keskittyi yhteisen, eurooppalaisen toiminnan tärkeyteen ja yhteisten toimitapojen jakamiseen toisia kuunnellen ja kunnioittaen. Yhteinen tekeminen, sirkuksen rajoja ylittävä ja niitä rikkova voima, sekä taiteen hyvinvointia luova vaikutus olivatkin seminaarin kantava teema.

Seminaariin osallistui sirkuslaisia ja sirkuksesta kiinnostuneita yhteensä 25 eri maasta, kuudelta mantereelta. Osallistujat kuuntelivat, keskustelivat ja osallistuivat kahden päivän aikana ohjelmaan, joka kattoi teemoja koulutuksesta ja työllisyydestä pakolaisten kanssa tehtävään työhön, sosiaalisen sirkuksen tutkimukseen ja kokeileviin työpajoihin. Seuraavassa on nostettu ohjelmasta esiin muutamia teemoja ja kokonaisuuksia. Seminaarista on myös laadittu laaja, englanninkielinen raportti, jonka pääset lukemaan täältä >>>

Nuoriso- ja sosiaalinen sirkus tunnustetummaksi alaksi

Euroopan komission koulutuksen ja kulttuurin pääosaston varapääjohtaja Jens Nymand Christensen korosti puheenvuorossaan Euroopan unionin etsivän uusia, pitkälle tulevaisuuteen katsovia visioita siitä, miten lapsia ja nuoria saadaan osallistumaan, vaikuttamaan ja innostumaan omaan elämäänsä vaikuttamisesta. Tämä on erityisen tärkeää korkean nuorisotyöttömyyden ja taloudellisen epävarmuuden aikana. Hän piti CARAVANin ja kaikkien eurooppalaisten sirkuskoulujen työtä tärkeänä juuri näiden visioiden toteuttamisessa, sillä työssämme toteutuvat eurooppalaiset arvot, sekä innovatiivisuus, jota tulevaisuudessa tarvitaan.

Samaa teemaa toistivat monet muutkin seminaarin puhujat. Nuoriso- ja sosiaalinen sirkus työllistää yhä useamman ammattilaisen, sirkuskoulujen työ auttaa torjumaan syrjäytymistä ja tukee osallisuutta, sekä antaa nuorille välineitä sellaisen uuden oppimiseen, joka kantaa läpi elämän. Tämä pätee paikasta riippumatta. Samaan sirkuksen voimaan hyvinvoinnin lisääjänä ja nuorten mahdollisuuksien parantajana uskoivat sekä Tampereen yliopiston koulutuspäällikkö Tea Seppälä, kuin Kambodzassa Phare Ponleu Selpak -projektissa työskennellyt Cécile Babinkin.

Sirkus kriisien keskellä

Seminaarin toinen merkittävä teema liikkui osallisuuden, sekä taiteen hyvinvointivaikutusten äärellä. Näihin teemoihin päästiin käsiksi hyvinkin konkreettisten esimerkkien kautta, kun sirkuskoulut Afganistanista ja Palestiinasta, sekä Egyptissä toimiva sirkus- ja teatterihanke esittelivät omaa toimintaansa ja sen vaikutuksia yhteisöihinsä. Nämä välillä erittäin haastavissa oloissa toimivat sirkukset kertoivat toiminnan jatkuvan nimenomaan sen tuottaman ilon, yhteisöllisyyden rakentumisen ja lisääntyvän hyvinvoinnin vuoksi. Afganistanilaisen Mobile Mini Circus for Children’n David Mason totesi toiminnan pyrkivän palauttamaan osallistujien elämään sodan jälkeen muutakin, kuin vain välttämätöntä selviämistä. Taide voi osaltaan muistuttaa nuoria myös toisenlaisen todellisuuden mahdollisuudesta.

Samaa tarvitaan entistä enemmän Euroopassa, muistutti pakolaisleireillä työtä tekevän CircusAid’n Jill Maglio. Sirkus voi antaa hetken hengähdystauon arjesta tilanteessa, jossa huoli itsestä, omasta perheestä ja kotimaasta vie ajan ja energian. Se tarjoaa myös mahdollisuuden tavata ja tutustua uusiin ihmisiin uudessa maassa.

Circus+ -tutkimus eurooppalaisesta nuoriso- ja sosiaalisesta sirkuksesta

Päätösseminaarin toisena päivänä keskityttiin Circus+ -hankkeeseen ja sen johtopäätöksiin. Kyseessä oli kaksivuotinen, Erasmus+ -rahoitteinen tutkimushanke, jonka tavoitteena oli sekä kartoittaa eurooppalaista nuoriso- ja sosiaalisen sirkuksen koulutus- ja työllisyystilannetta, että luoda suuntaviivoja koulutusohjelmalle, joka vastaisi kentän koulutustarpeisiin. Mukana oli kuusi sirkuskoulua ja kolme korkeakoulua.

Kartoituksessa kävi hyvin selväksi, että nimenomaan sirkuspedagogisen koulutuksen tarve on suuri sekä sirkusta opettavien ohjaajien, että työnantajien mielestä. Tutkimuksen tuloksena CARAVAN-verkoston jäsenet, yhdessä korkeakoulujen kanssa, lähtevät kehittämään nuoriso- ja sosiaalisen sirkuksen opettajan koulutusta yhteisenä, eurooppalaisena tutkintona. Tavoitteena on saada koulutus alkamaan useammassa Euroopan maassa seuraavan viiden vuoden aikana. Suomessa hankkeessa mukana ovat olleet Sorin Sirkus, sekä Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikkö.

– Kaisa Penny, apulaisrehtori, Sorin Sirkus

Mikä Caravan?

 • CARAVAN on eurooppalainen sirkuskoulujen verkosto
 • 17 jäsensirkuskoulua 16 eri maasta
 • Toteuttanut kolme Europan komission rahoittamaan tutkimushanketta
 • Järjestää kansainvälistä Circus Trans Formation -sosiaalisen sirkuksen ohjaajakoulutusta
 • Vuosittain nuorisovaihtoihin on osallistunut jo 350 sirkuslaista
 • Englanninkieliset kotisivut osoitteessa http://www.caravancircusnetwork.eu/

Sorin Sirkus on mukana alkuvuodesta 2016 starttaavassa valtakunnallisessa Taide in Action-hankkeessa, joka tuo sirkusta ja taidetoimintaa vastaanottokeskusten ja hätämajoitusyksiköiden lapsille ja nuorille. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi hankkeelle rahoituksen joulukuussa 2015.

Taide in Action – sirkusta ja taidetoimintaa nuorille turvapaikanhakijoille 2016-2017 -hankkeessa toteutetaan sosiaalisen sirkuksen ja soveltavan taiteen menetelmiin perustuvaa ryhmätoimintaa. Toiminnan tavoitteena on tukea alle 29-vuotiaiden turvapaikanhakijoiden aktiivisuutta ja hyvinvointia, sekä tuottaa innostavaa yhteisöllistä toimintaa haasteellisessa ja epävarmassa elämäntilanteessa eläville lapsille ja nuorille.

Valtakunnallista hanketta hallinnoi Lasten ja nuorten kulttuurikeskus PiiPoo, Pirkanmaan osaprojektin hallinnoinnista vastaa Sorin Sirkus.

Toimintaa toteutetaan Uudenmaan, Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen ja Lapin alueen vastaanotto- ja hätämajoituskeskuksissa. Pirkanmaalla toimintaa toteuttavat Sorin Sirkus, Mäntän Nuorisosirkus ja LifeCircus Tampere.

Myrsky-logo1Kotouttava sirkus -projekti

Sorin Sirkus on mukana vaikeassa elämäntilanteessa olevien nuorten asemaa taiteen avulla tukevassa Myrsky-hankkeessa Kotouttava sirkus -projektilla.

Sorin Sirkus tulee toteuttamaan sirkusprojektin valmistavan maahanmuuttajaluokan lasten ja nuorten kanssa. Projektin tavoitteena on toteuttaa nuorten itsensä näköistä sirkustaidetoimintaa hyvinvointivaikutuksineen, vahvistaa projektiin osallistuvien nuorten yhteisöllisyyttä ja helpottaa näin osaltaan sopeutumista uuteen kotimaahan.

Yhteisellä taidetoiminnalla, joka toteutetaan yhteistyössä osallistuvien opettajien ja avustajien kanssa on myös heijastuksensa kouluarjen sujuvoittamiseen: toiminnan kautta pyritään saamaan uusia ideoita ja uusia näkökulmia työhön. Sirkustyöpajakokonaisuudella pyritään kartuttamaan osallistujien taitoja, jotka usein myös auttavat uusien sosiaalisten verkostojen luomisessa.

Sorin Sirkus on saanut projetkin toteuttamista varten 8000 € avustuksen Suomen lasten ja nuorten säätiöltä.

Lisätietoa Myrsky-hankkeesta http://www.myrsky.info/

 

TEIJO -hankkeen keskiössä on lastensuojelun piirissä olevien lasten ja nuorten, erityistä tukea tarvitsevien aikuisryhmien sekä laitoksissa asuvien ikäihmisten osallisuuden lisääminen ja hyvinvoinnin monimuotoinen tukeminen esimerkiksi sirkuksen, tanssin, teatterin, kuvataiteen ja musiikin keinoin.

Projektissa on mukana neljä kulttuurialan ja yhdeksän sosiaali- ja terveysalan yleishyödyllistä toimijaa Pirkanmaalta:

Kulttuurinalan toimijat ovat Kulttuurikeskus PiiPoo, Sisä-Suomen tanssin aluekeskus / Pirkanmaa, Sorin Sirkus ja Teatteri Telakka. Hankkeen hoito- ja hoivalaitoskumppanit ovat Lempäälän Ehtookoto ry (ikäihmiset, muistisairaat ja nuoret mielenterveyskuntoutujat), Pirkanmaan Senioripalvelut / Tampereen Vanhuspalveluyhdistys (palvelukeskuksissa asuvat vanhukset ja päiväkeskusasiakkaat), Kangasalan kunnan vanhainkoti Rekola-koto (laitoksessa asuvat vanhukset), Sopimusvuori (mielenterveys- ja päihdekuntoutus-, lastensuojelu- ja dementiahoitopalvelujen asiakkaat), Kylmäkosken vankila (vangit), Pirkanmaan Sininauha ry / Villa Hockey (huumekuntoutusnuoret), Kehitysvammaisten Tukiliitto – KVTL (kehitysvammaiset päivätoimintakeskuksen ja tukiasumisen asiakasnuoret ja aikuiset sekä heidän omaisensa), Tampereen Parkinson-yhdistys ry (Parkinsonin tautia sairastavat) sekä Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry (mielenterveyskuntoutujat).

TEIJO vie taidetta laitoksissa ja hoitolaitoksissa asuvien sekä laajojen tukipalvelujen piirissä olevien ihmisten elämään. Eri taiteenalojen taiteilijat työskentelevät laitoksissa erimittaisissa projekteissa ja residensseissä. Taiteilijoiden ja taidetoiminnan mukanaan tuomien uusien ja erilaisten lähestymistapojen avulla rikastutetaan laitoksissa asuvien elämänpiiriä.

Suomen Kulttuurirahasto on 200 000 euron avustuksen TEIJO-hankkeen toteuttamiseen vuosien 2015-2016 aikana. Lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 41 000 euroa hankkeessa toteutettavan esiselvityksen valmistamiseen.

Vuosien 2015–2016 aikana toteutetaan yhteensä yli 1000 tuntia taiteilijoiden ja soveltavan taiteen ammattilaisten fasilitoimaa taidetoimintaa Pirkanmaan alueen hoiva- ja hoitolaitoksissa, lastensuojelun avo- ja asumispalveluissa sekä Kylmäkosken vankilassa. Vastaavanlaista usean eri kulttuuri- ja SOTE-toimijan yhteishanketta ei ole ainakaan Pirkanmaalla aikaisemmin tässä laajuudessa toteutettu.

Lisätiedot:

Pilvi Kuitu
Toiminnanjohtaja, Kulttuurikeskus PiiPoo
pilvi.kuitu@kulttuuripiipoo.fi / 0400 433 722

Lisätietoa hankkeesta ja linkki TEIJO-blogiin löytyy osoitteesta http://www.kulttuuripiipoo.fi/content/fi/1/20212/TEIJO%20-%20tee%20itse%20taidetta%20ja%20osallistu%20-hanke%202015-2016.html

CIRCUS+
– Tulevaisuuden sirkusopettajakoulutusta

Hankkeen kick-off-tapahtuman osallistujia Galwayssa, lokakuussa 2014.

Caravan Circus Networkin ja Ecole de Cirque de Bruxelles’n hallinnoima Circus+, eli virallisemmin ”Research on Youth and Social Circus Pedagogy”-hanke käynnistettiin virallisesti lokakuun 5.-8.2014 päivä Galwayssa, Irlannissa, kuuden sirkuskoulun ja kolmen yliopiston yhteisessä kick-off-tapaamisessa. Kaksivuotisella hankkeella on tarkoituksena edistää nuoriso- ja sosiaalisen sirkuksen opettajan koulutuksen kehitystä tulevaisuudessa.

Circus+ on yksi ensimmäisiä EU:n uuden Erasmus+-rahoituksen saaneita hankkeita ja jatkoa eurooppalaisen nuorisosirkusten Caravan-verkoston aiemmalle EU-rahoitteiselle ”Circus Trans Formation” -hankkeelle.

Hankkeen taustalla on jatkuvasti sirkusalaa vaivaava tarve pätevistä opettajista ja halusta kehittää sekä nuorisosirkus-, että sosiaalisen sirkuksen alan osaamista ja pedagogiaa yhä eteenpäin.

Sorin Sirkus on ollut mukana eri tutkimushankkeissa kehittämässä sirkuspedagogiaa ja sirkusohjaajan koulutusta usean vuoden ajan. Hankkeita on toteutettu yhteistyössä sekä Caravan-verkoston, että Tampereen yliopiston kanssa.

OSALLISTUJAT:
Hankkeessa mukana olevat koulut ovat alansa uranuurtajia kuudessa eri maassa, yhdistäen näin laajan kokemuksensa kaikkien sirkusalan toimijoiden käyttöön.

Tampereelta mukana ovat Sorin Sirkus ja Tampereen yliopiston kasvatustieteen yksikkö. Tavoitteenamme onkin pidemmällä aikavälillä yhdistää nyt tehtävä tutkimus suomalaiseen korkeakoulukehitykseen ja luoda uutta, sirkuksen metodeja käyttävää opettajankoulutusta Tampereelle.

Hankkeessa mukana olevat tahot:

Sirkuskoulut:

 • Sorin Sirkus, Tampere
 • Galway Community Circus, Irlanti
 • Belfast Community Circus, Iso-Britannia
 • Cirkus Cirkör, Ruotsi
 • Le Plus Petit Cirque du Monde, Ranska
 • Ecole de Cirque de Bruxelles, Belgia

Yliopistot:

 • Tampereen yliopiston kasvatustieteen yksikkö
 • Limerick University, Irlanti
 • Haute Ecole Léonard de Vinci, Belgia

Verkostot:

TUTKIMUS:
Kaksivuotinen hanke jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa kartoitetaan olemassa olevaa koulutustarjontaa, sekä sirkusalan koulutustarvetta laajasti, kaikki kuusi osallistujamaata kattavalla tutkimuksella. Tämän kartoituksen avulla hankkeen toisessa vaiheessa keskitytään määrittelemään tarpeiden ja tarjonnan kohtauspisteisiin tarvittavaa koulutusta. Tutkimuksen hypoteesina on, että tarjonta ja tarpeet eivät kohtaa nimenomaan opettajankoulutuksen alalla, ja tähtäimenä onkin luoda ammattikuva ja koulutussisältö nuoriso- ja sosiaalisen sirkuksen opettajankoulutukselle. Tämän hankkeen tarkoituksena on luoda ammattinimikkeelle sisältö ja osaamisalueet.

Tutkimuksen aikana tutkimusta tehdään sekä kussakin maassa erikseen, että yhteisissä eurooppalaisissa tapaamisissa noin kolme kertaa vuodessa. Seuraava tapaaminen on keväällä 2015 Tampereella.

TULEVAISUUS:
Hanke on ensimmäinen osa pidemmän aikavälin suunnitelmaa, jossa nykyisen kahden vuoden työn pohjalta lähdetään rakentamaan opettajankoulutuksen opetussuunnitelmaa. Tavoitteena on saada aikaan korkea-asteen koulutusohjelma, jossa koulutetaan sirkusalan opettajia, sekä mahdollistetaan sirkuspedagogian opetus myös muiden alojen ammattilaisille tukityökaluksi. Sosiaalisen sirkuksen metodien käytön vaikuttavuudesta on jo olemassa paljon tutkittua tietoa esimerkiksi sosiaalialoilla, syrjäytymisen ehkäisyssä ja peruskoulutuksen apuna (mm. Vaikuttava Sirkus – hanke, ks. alla lista linkeistä tutkimuksiin).

Tavoitteena on luoda yhtenevä opetussuunnitelma käyttöön useaan Euroopan maahan, jolloin myös moduulimainen opintojen yhdistäminen eri korkeakouluista tulisi tulevaisuudessa kysymykseen.

Lisätietoa ja linkkejä Sorin Sirkuksen aiemmin osallistumiin hankkeisiin:

Menneet hankkeet myös osoitteessa: https://www.sorinsirkus.fi/sorin-sirkus/hankkeet/menneet-hankkeet/

caravan

Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskuksen hallinnoima valtakunnallinen Vaikuttava sirkus ESR-hanke sai myöntävän rahoituspäätöksen Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympärisökeskukselta 17.10.2011, hanke alkoi 1.11. Hanke on jatkoa Sosiaalinen sirkus-hankkeelle ja se kehittää ja testaa sirkuksen hyvinvointivaikutusten tutkimiseen tarvittavaa metodia, joka jää hankkeen päätyttyä sirkusten käyttöön toiminnan vaikutusten todentamista varten. Vaikutusten todentaminen tekee taiteen hyvinvointivaikutukset näkyviksi ja auttaa organisaatioita palveluiden myymisessä. Hanke tiivistää kuntien ja sirkusten vuorovaikutusta painottamalla kuntien osallistumista myös toiminnan sisällön suunnitteluun.

Vaikuttava sirkus -hankkeen soveltavassa ja sosiaalisessa sirkuksessa sirkustaidetta käytetään osallisuuden, yhteisöllisyyden ja arjen toimintojen edistäjänä, osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä työhyvinvoinnin tukemisessa. Sirkusopetuksen kohderyhmiin kuuluu mm. syrjäytymisvaarassa olevia ja erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria, maahanmuuttajia, päihdekuntoutujia, laitoshoidon asiakkaita, eläkeläisiä ja näiden kohderyhmien parissa työskenteleviä työyhteisäjä. Sirkus antaa taiteenmuotona erinomaiset edellytykset sosiaaliseen työhön sen monipuolisuuden vuoksi. Se tarjoaa mahdollisuudet omien rajojen ylittämiseen monenlaisella tekemisellä, joista jokainen voi löytää oman vahvuutensa ja luovuutensa. Tytti Vesamäki toimi Sorin Sirkuksella hankkeen projektivastaavana.

Vaikuttava sirkus- hankkeen kotisivu

Julkaisut ovat verkossa luettavissa sekä suomeksi että englanniksi:

“Siellä on suupielet korvissa! – Hyvinvointivaikutuksia sosiaalisesta sirkuksesta
Opas sirkuksen hyvinvointivaikutusten tutkimukseen Liitteet (zip)
“They’re smiling from ear to ear” – Wellbeing Effects from Social Circus
A Guide to the Study of the Wellbeing Effects of Circus Appendices (zip)

Lisätiedot ja tiedustelut

Tuottaja Lari Aaltonen
lari.aaltonen@sorinsirkus.fi 
p. +358 44 345 3748

Tuottaja Piia Karkkola (äitiyslomalla)
piia.karkkola@sorinsirkus.fi

 

 

Sosiaalisen sirkuksen vastuuopettaja

Kamilla Nisso
kamilla.nisso@sorinsirkus.fi