Opetussuunnitelma

Sirkuskoulu: Opetussuunnitelma

 

1. YLEISTÄ

1.1. Sorin Sirkus ry

Sorin Sirkus on yhdistys jonka tarkoituksena on sirkustaiteen tunnetuksi tekeminen ja erityisesti lasten ja nuorten sirkustaiteen harrastuksen edistäminen, ylläpitäminen ja kehittäminen.

Sorin Sirkus aloitti toimintansa 1985 Tampereen kaupungin Nuorisotoimen alaisena kerhona. Oma yhdistys perustettiin 1989. Yhdistyksen asioista vastaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuudesta kahdeksaan varsinaista jäsentä.

Sorin Sirkus on antanut taiteen perusopetusta yleisessä oppimäärässä jo vuodesta 1993. Laajan oppimäärän opetussuunnitelma hyväksyttiin Tampereen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa 2006. Opetusministeriö antoi laajan oppimäärän järjestämisluvan 2007 ja samalla sirkuksemme pääsi laajan oppimäärän osalta lakisääteisen tuntiperusteisen valtionosuuden piiriin 2008.

Oppilaita on tällä hetkellä 380. Päätoimisia opettajia on kuusi ja lisäksi viikoittain tuntiopettajia 12.

Sorin Sirkuksella on kuukausipalkalla myös apulaisrehtori, tuottaja, talouspäällikkö, maneesimestari, puvustaja, kaksi siivooja-kahvilanpitäjää ja rakennusmies. Henkilökuntaamme vahvistavat säännöllisesti myös harjoittelijat, siviilipalvelusmies tai vapaaehtoistyöntekijät (EVS). Sorin Sirkuksen omat toimitilat sijaitsevat Nekalassa Ahlmanintie 63.

1.2. Taiteen perusopetus

Sirkustaide on yksi taiteen perusopetuksen esittävien taiteiden suuntautumisvaihtoehto. Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille suunnattua eri taiteenalojen opetusta, joka antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Opetuksen tavoitteet perustuvat taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/98) perusteella valtakunnallisiin opetussuunnitelmien perusteisiin, joita sovelletaan paikallistasolla. Taiteen perusopetus Sorin Sirkuksessa on järjestetty yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa.

Sirkustaiteen perusopetuksessa yhdistyvät oivasti liikunta- ja taidekasvatus, sosiaalinen ja henkinen kehitys sekä taiteidenvälisyys. Sirkustaiteen perusopetuksen oppilaat pääsevät tutustumaan kansainväliseen ilmapiiriin vierailevien opettajien ja esitysten kautta.

2. SORIN SIRKUKSEN FILOSOFIA

2.1. Parempia ihmisiä taiteen avulla

Sorin Sirkus kylvää elämän vehreään puutarhaan siemenen
Auttaa verson nostaessa päätään ja luo turvallisen kasvuympäristön taimille kasvaa yhdessä
Kun aika koittaa taimet koulutetaan luoviksi ja värikkäiksi yksilöiksi
Sirkus toimii tukipuuna ja lannoitteena vaativassa kasvussa
Antaa vettä ja tilaa jokaiselle kukalle yksin ja yhdessä nousta kohti aurinkoa ja kohti persoonallista loistoaan 

2.2. Tekemällä oppii

Sorin Sirkus painottaa tekemällä ja kokemalla oppimista. Oppilaita kannustetaan luovuuteen ja avoimuuteen sekä ryhmässä toimimiseen.  Heitä ohjataan harjoittelemaan, esiintymään ja pitämään huolta sirkusvälineistään. He oppivat ottamaan vastuun sekä itsestään että muista.
Kokeilemalla ja soveltaen aiemmin opittua löydetään oma persoonallinen tapa lähestyä sirkustaidetta.
Kysymyksiä esittämällä ja ongelmia ratkaisemalla pyritään luomaan jotakin uutta.
Sorin Sirkuksessa monikulttuurisuus ja kansainvälisyys nähdään sirkustaidetta edistävänä rikkautena.
Opetus tapahtuu konstruktivistisen, sosiaalisen ja behavioristisen oppimiskäsitysten avulla.

2.3. Ahlmanintien aakkoset

Opetusta annetaan opetussuunnitelman mukaisesti ryhmä- ja yksilöopetuksena. Oppilaan omat tavoitteet pyritään toteuttamaan henkilökohtaisen opetussuunnitelman avulla. Oppilaan lajivalintoihin vaikuttavat mieltymykset, edellytykset sekä opettajan suositukset. Oppilaan kehityksestä ja opintojen etenemisestä keskustellaan yhdessä oppilaan ja tämän vanhempien kanssa.

Sorin Sirkuksen omat harjoitustilat ovat Tampereen Nekalassa. Osoite on Ahlmanintie 63, 33800 Tampere. Käytössä on kuusi harjoitussalia, jotka on kunnostettu sopiviksi sirkustaiteen perusopetuksen harjoittelua varten. Tilojen ja välineistön turvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota.

2.4. Sirkus ja koti

Sorin Sirkus pyrkii hyvään yhteistyöhön oppilaiden ja heidän perheidensä kanssa. Olemme kehittäneet viestintää ja vuorovaikutusta tavoitteellisesti viime vuosina. Sirkuksella on käytössään Wilma-järjestelmä, jonka kautta lukujärjestykset, viestit, muutokset ja tärkeät tiedotteet kulkevat helposti kodin ja sirkuskoulun välillä.

 

3. SORIN SIRKUS TARJOAA

Lukuvuosi koostuu 33 viikosta. Yhden oppitunnin (ot) pituus on 45 minuuttia.

3.1.  Varhaisiän opinnot

Sorin Sirkuksessa varhaisiän opinnot on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille (4-6v).

Yleiset tavoitteet

–      Oppilas tutustuu sirkustaiteeseen
–      Oppilas opettelee ryhmätyötaitoja
–      Oppilas opettelee keskittymään
–      Tuetaan oppilaan mielikuvituksen ja aloitekyvyn kehittymistä

1-3 vuotta 1krt = 60 min/vko 44 ot/vuosi

3.2. Yleinen oppimäärä

Yleisen oppimäärän laajuus on 500 oppituntia. Opinnot muodostuvat 10 opintokokonaisuudesta, jotka jakaantuvat perusopintoihin ja työpajaopintoihin. Sorin Sirkuksessa yleisen oppimäärän voi suorittaa neljässä vuodessa tai henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan. Kohderyhmänä ovat kouluikäiset lapset ja nuoret.

Yleiset tavoitteet

–      Oppilas tutustuu sirkustaiteen eri lajeihin ja harjoittelee niitä pitkäjänteisesti
–      Oppilas oppii työskentelemään ryhmässä
–      Oppilas oppii ymmärtämään ja hyödyntämään taiteidenvälisyyttä
–      Oppilaan esiintymistaidot kehittyvät

4 vuotinen polku  500 ot
1.vuosi 1 krt = 2 ot/vko 66 ot
2.vuosi 1 krt = 2 ot/vko 66 ot
3.vuosi 2 krt = 4 ot/vko 132 ot
4.vuosi 3 krt = 6 ot/vko 198 ot
Viikko-oppituntien lisäksi produktiot 38 ot

 

3.3. Laaja oppimäärä

Laaja oppimäärä koostuu 1300 oppitunnista, jotka muodostuvat perusopinnoista, joiden aikana käydään läpi eri sirkuslajeja monipuolisesti sekä syventävistä opinnoista, joiden alussa valitaan pääaine ja mahdolliset sivuaineet. Laaja oppimäärä suoritetaan viidessä vuodessa. Opiskelun voi aloittaa yhdeksänvuotiaana.

Yleiset tavoitteet

–      Oppilas oppii ymmärtämään sirkustaidetta ja sen merkitystä kulttuurissa
–      Oppilas kasvaa oma-aloitteisuuteen ja vastuun ottamiseen sekä oppii työskentelemään ryhmässä
–      Oppilas oppii harjoittelemaan pitkäjänteisesti
–      Oppilas oppii esiintymään ja löytää oman esiintyjäpersoonansa

perusopinnot (500 ot)
1.vuosi 3 krt = 6 ot/vko 198 ot
2.vuosi 4 krt = 8 ot/vko 264 ot
Viikko-oppituntien lisäksi produktiot 38 ot
syventävät opinnot (800 ot)
3.vuosi 4 krt =8 ot/vko 264 ot
4. vuosi 4 krt =8 ot/vko 264 ot
5. vuosi 4 krt = 8 ot/vko 264 ot
Viikko-oppituntien lisäksi produktiot 8 ot

 

Päättötyöt

Perusopinnot

Oppilas valmistaa opettajan ohjauksessa opintojen päätteeksi esityksen yksin tai ryhmässä. Oppilas arvioi itse tekemäänsä ja saa työstään kirjallisen palautteen

Syventävät opinnot

Opintojen lopuksi oppilas valmistaa päättötyön. Päättötyö voi olla yksilö- tai ryhmäesitys. Päättötyö sisältää kirjallisen työsuunnitelman ja -selosteen. Oppilas arvioi päättötyön toteutumista asettamiinsa tavoitteisiin nähden. Oppilas saa työstään suullisen ja kirjallisen arvion.

4. HALUAN SORIN SIRKUKSEEN

4.1. Oppilaaksi ottaminen

Sorin Sirkuksen ryhmät täytetään tarkoituksenmukaisesti ja mahdollisuuksien mukaan. Oppilaalta edellytetään kykyä vastaanottaa opetusta.

Varhaisiän opintojen ja Yleisen oppimäärän oppilaaksi valitaan ryhmäkohtaisesti arpomalla. Uusien oppilaiden valinnassa etusijalla ovat kesäleirillä olleet oppilaat. Ilmoittautuminen tapahtuu paikanpäällä tai sähköpostilla ennakkoon ilmoitettuna ajankohtana.

Oppilas valitaan laajan oppimäärän oppilaaksi. Keskustelemalla selvitetään oppilaan motivaatio ja valmiudet pitkäjänteiseen työskentelyyn. Yleisen oppimäärän suorittaneet ovat etusijalla valintoja tehtäessä. Huomioon otetaan oman ohjaajan lausunto taitotasosta. Oppilaan toiveista ja tavoitteista keskustellaan ohjaajan, oppilaan ja tämän huoltajan kanssa.

Ilman aiempaa sirkuskokemusta olevat hakijat käsitellään tapauskohtaisesti.
Oppilasvalintapäätöksen tekevät laajan oppimäärän opettajat.

4.2. Vapaaoppilaaksi ottaminen

Vapaaoppilaspaikkoja haetaan kirjallisesti Sorin Sirkuksen hallitukselta. Hakemuksesta tulee selvitä taloudellinen tilanne ja sen mahdollinen muutos. Hallitus käsittelee hakemukset tapauskohtaisesti. Järjestelmällä mahdollistetaan, että taloudelliset seikat eivät estä opiskelua Sorin Sirkuksessa.

 

5. VARHAISIÄN OPINTOJEN SISÄLTÖ

  Tavoite Sisällöt

sirkusleikit

oppilas:
-oppii oman kehontuntemuksen alkeita
-kehittää koordinaatiotaan
-pitää hauskaa
-tehdään tasapainoa ja koordinaatiota kehittäviä harjoitteita sirkusleikkien avulla

sirkustaidot

oppilas:
-kokeilee eri sirkuslajeja
-tutustuu sirkusnumeron eri osa-alueisiin
-tehdään eri sirkuslajeja tukevia valmistavia harjoitteita
-tutustutaan ja kokeillaan eri sirkusvälineitä ja opetellaan niiden nimiä
-ollaan maskeerattavana
-kokeillaan esiintymisasuja
-opetellaan liikkumaan musiikin tahdissa

ryhmä-työskentely

oppilas:
-opettelee ottamaan ryhmän muut jäsenet huomioon
-tehdään ryhmässäoloharjoituksia

ilmaisutaito

-oppilas uskaltaa olla oman ryhmänsä huomion kohteena
-valmistetaan esitys ryhmässä ohjaajan johdolla
-kannustetaan oppilasta olemaan ryhmän huomion kohteena
-harjoitellaan sirkustemppuja järjestyksessä ja esitetään ne
-leikitään ilmaisutaitoleikkejä

keskittyminen

oppilas:
-opettelee keskittymään annettuun tehtävään
-opettelee kuuntelemaan ohjeita
-annetaan selkeitä ohjeita
-suunnataan oppilaan keskittyminen annettuun tehtävään

 

6. YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUKSEN SISÄLTÖ

 

opinto-kokonaisuus 500

ot

Milloin Tavoite Sisällöt

1.

tekniikka

260

jatkuvasti

oppilas:
-tutustuu eri sirkuslajeihin
-oppii sirkuslajeissa tarvittavia motorisia taitoja
-oppii turvallisuutta
-kokeillaan eri sirkuslajeja ja opetellaan niissä tarvittavia taitoja
-opiskellaan turvallista harjoittelua

2. kehontuntemus

37

jatkuvasti

oppilas oppii:
-kehonkäyttöä ja koordinaatiota
-kehonhuoltoa
-luottamaan itseensä ja toisiin
-tuntemaan omaa kehoaan ja kunnioittamaan sitä
-tehdään koordinaatio harjoituksia
-tehdään voima-, venytys- ja rentoutusharjoitteita
-tehdään ryhmä- ja luottamusharjoituksia
-tutustutaan oman kehon mahdollisuuksiin eri sirkuslajien kautta

3.

sirkusleikit

10

 

1-3 luokka

 

 

oppilas:
-tutustuu ryhmään, välineisiin ja tiloihin
-oppii koordinaatiota
-oppii keskittymään
-pitää hauskaa
-leikitään erilaisia lämmittely-, koordinaatio-, tasapaino-, ilmaisutaito- ja sirkusleikkejä

4.

esiintyminen

24

 

1-3 luokka

oppilas:
-uskaltaa esiintyä yleisölle
-oppii itseilmaisua
-tehdään erilaisia ilmaisutaitoharjoituksia
-tehdään esityskokeiluja

5.

sirkustaiteen tuntemus

4

jatkuvasti

oppilas:
-tutustuu sirkuksen peruskäsitteisiin
-katsoo sirkusesityksiä
-katsotaan erilaisia sirkusesityksiä
-opitaan sirkusvälineistön ja -lajien nimiä

6.

sirkustaiteen monimuo-toisuus

13

jatkuvasti

oppilas:
-tutustuu sirkusnumeron eri osa-alueisiin
-harjoitellaan maskeerausta
-suunnitellaan esiintymispuku
-valitaan sirkusnumeroon musiikki

7.

sirkustaiteen historiaa ja nykypäivää

4

viimeinen vuosi

-oppilas tutustuu sirkuksen historiaan ja nykypäivään -otetaan selvää sirkuksen historiasta ja etsitään tietoa nykysirkuksesta

8. sirkusnumeron valmistaminen

58

joka kevät

oppilas:
-valmistaa sirkusnumeron valitsemassaan taitolajissa opettajan johdolla ja esittää sen koko sirkuksen vuosittaisessa kevät- näytöksessä
-harjoittelee työryhmän jäsenenä olemista
-valmistetaan sirkusnumero yksin tai ryhmässä

9.

esiintymis-kokeiluja

17

jatkuvasti

oppilas:
-valmistaa valitsemassaan taitolajissa pienimuotoisia sirkusnumeroita ja esittää niitä
-kannustetaan oppilasta suunnittelemaan ja harjoittelemaan sirkusnumeroita itse

10. sirkusnumeron valmistaminen itsenäisesti

35

viimeisen vuoden kevät

oppilas:
-valmistaa valitsemastaan taitolajista sirkusnumeron itsenäisesti yksin tai ryhmässä
-oppilas valitsee taitolajin, jota hän harjoittelee pitkäjänteisesti koko kevään
-oppilas suunnittelee ja valmistaa sirkusnumeron

 

7. LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUKSEN SISÄLTÖ

7.1. Perusopinnot

harjoitellaan jatkuvasti 500

ot

Painotus Tavoite Sisällöt

tekniikka

240

-akrobatia
-tasapaino
-jongleeraus

oppilas oppii:
-eri sirkuslajien perustekniikoita
-arvostamaan eri sirkuslajien hienouksia
-liikepuhtautta, esteettisyyttä ja turvallisuutta
– harjoitellaan pitkäjänteisesti eri sirkuslajien tekniikoita
– tutustutaan mahdollisimman monipuolisesti eri lajeihin
– tutustutaan sirkusharjoittelun turvallisuus-näkökohtiin
kehontuntemus

52

-kehonhuolto

oppilas oppii:
-venytys- ja voimaharjoitusten merkityksen
-tuntemaan ja kunnioittamaan omaa kehoaan
-luottamaan itseensä ja toisiin
– tehdään voimaharjoitteluja ja venyttelyjä sekä rentoutumisharjoitteita
– korostetaan oppilaan myönteistä ja luontevaa suhdetta omaan kehoon
– tehdään koordinaatiokykyä ja rytmitajua kehittäviä harjoitteita sekä luottamusharjoituksia
– tutustutaan kehon mahdollisuuksiin musiikin ja tanssin avulla
sirkustaiteen tuntemus

54

-esitysten katsominen
-sirkustietous
-portfolio

oppilas oppii:
-sirkustietoutta ja sirkuksen historiaa
-eri taidemuotojen yhteistyön merkityksen
-kokoamaan portfoliota
– tutustutaan esiintyvän sirkuksen toimintaan, katsotaan esityksiä ja opitaan analysoimaan ja tulkitsemaan nähtyä ja koettua
– kehitetään oppilaan sirkustietoutta, -tuntemusta ja -sanastoa
– tutustutaan sirkuksen ja sirkustaiteen historiaan
– tutkitaan omaa oppimista portfolion avulla
esiintyminen

70

-esiintymis-kokeilut

oppilas oppii:
-esiintymistaitoja
-nauttimaan esiintymisestä
– kehitetään improvisaation ja leikkien avulla oppilaan esiintymistaitoja yksilönä ja ryhmässä
– kannustetaan oppilasta esiintymään
– pyritään valmistamaan erilaisia esityksiä ja saamaan esiintymiskokemuksia
– tutustutaan sirkusesityksen luomiseen kokonaisuutena
päättötyö

2. vuoden kevät

46

oppilas:
– valmistaa opettajan ohjauksessa esityksen
– suunnitellaan esitystä
– harjoitellaan yksilö- tai ryhmäesitys
– oppilas arvioi itse tekemäänsä

 

7.2. Syventävät opinnot

harjoitellaan jatkuvasti 800

ot

Painotus Tavoite Sisällöt

tekniikka

554

-oman lajin löytyminen

oppilas:
-oppii tietoja ja taitoja valitsemassaan pääaineessa
-jatkaa monipuolista harjoittelua
-syvennetään osaamista valitussa pääaineessa
-harjoitetaan sirkusta tukevia taidemuotoja
-kehitetään taitoja sivuaineissa

kehontuntemus

42

-keho työvälineenä

oppilas oppii:
– esiintyessä käyttämään kehoaan monipuolisesti
-kantamaan vastuuta kehonhuollostaan
– opitaan ylläpitämään ja kehittämään kehon tasapainoa: notkeutta, voimaa, kestävyyttä ja koordinaatiota
– syvennetään kehonkieltä musiikin ja tanssin avulla
– ohjataan oppilasta itsenäiseen harjoitteluun

sirkustaiteen tuntemus

48

-esitysten analysointi

oppilas:
– syventää sirkustietouttaan
– tutustuu nykysirkukseen
– tutustuu sirkuksen kansainvälisyyteen
– ilmaisee sirkusmaailmaa sanallisesti
– katsotaan esityksiä ja opitaan arvioimaan niitä kirjallisesti
-oppilas tutustuu valitsemansa pääaineen sirkussanastoon ja historiaan, sekä tutkii oman lajin mahdollisuuksia
– hankitaan kansainvälisiä sirkuskokemuksia
– sirkusaiheisen tekstin tuottaminen

esiintyminen

86

-esityksen luominen

oppilas oppii:
– ymmärtämään sirkusesityksen monitaiteellisena kokonaisuutena
– löytämään oman esiintyjäpersoonansa
– tutkitaan ja harjoitellaan sirkusesityksen valmistamista
– syvennetään esiintymistaitoja keskittyen henkilökohtaiseen ilmaisuun

päättötyö

viimeinen vuosi

62

Oppilas:
– valmistaa esityksen itse asettamiensa tavoitteiden mukaan
– tehdään kirjallinen työsuunnitelma
– harjoitellaan yksilö- tai ryhmäesitys
– oppilas arvioi työnsä toteutumista asettamiinsa tavoitteisiin nähden

8. ARVIOINTI KEHITTÄÄ SORIN SIRKUSTA

Sorin Sirkus seuraa arvioinneilla opetuksen tasoa ja opiskeluympäristöään. Sirkus luo oppilailleen ja henkilökunnalleen turvallisen ja kehittävän ilmapiirin sekä huolehtii tilojen ja välineiden kunnosta ja turvallisuudesta. Sorin Sirkus pyrkii kouluttamaan henkilökuntaansa. Sorin Sirkus arvioi toimintaansa vuosittain kirjallisesti toimintakertomuksen yhteydessä. Tampereen kaupunki ja Opetusministeriö seuraavat Sorin Sirkuksen toimintaa tutustumalla vuosittain yhdistyksen toimintakertomukseen.

Ohjaajien ammattitaidon kehittymistä seurataan, päivitetään ja siitä pyritään antamaan palautetta. Oppilaat antavat kerran vuodessa palautetta sirkuksen ja ohjaajien toiminnasta kirjallisesti vastaamalla kyselylomakkeeseen. Ohjaajat arvioivat omaa toimintaansa ja opetuksen laatua viikoittain ohjaajapalavereissa ja puolivuosittain koulun arviointipalaverissa.

8.1. Sirkuskoulun itsearviointi

Sorin Sirkus tekee vuosittain itsearviointia Virvatuli-mallilla. Arvioinnissa oppilailta, vanhemmilta, henkilökunnalta ja yhteistyökumppaneilta kysytään näkemyksiä sirkuskoulun eri osa-alueista, niin opetuksesta, tiloista, kuin viestinnästäkin. Arvioinnin perusteella puututaan epäkohtiin ja kehitetään toimintaa järjestelmällisesti.

8.2. Oppilasarviointi

Ohjaajan antama arviointi on aina kannustavaa ja myönteistä. Ohjaaja antaa suullista palautetta oppilaan edistymisestä tunneilla.  Annetulla arvioinnilla pyritään vahvistamaan oppilaan motivaatiota ja helpottamaan oppimista. Arviointi on keskustelevaa; ohjaaja ja oppilas arvioivat yhdessä oppilaan edistymistä. Oppilas oppii seuraamaan edistymistään ja arvioimaan suoriutumistaan itselleen asettamiensa tavoitteiden pohjalta.

Yleisen oppimäärän oppilas saa vuosittain kevätlukukauden päätteeksi osallistumistodistuksen.

Laajan oppimäärän oppilas saa vuosittain todistuksen, joka sisältää kirjallisen arvion.

8.3. Yleisen oppimäärän päättötodistus

Oppilas saa taiteenperusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistuksen suoritettuaan 10 opintokokonaisuutta. Kaikki oppilaan suorittamat opintokokonaisuudet merkitään päättötodistukseen.

8.4. Laajan oppimäärän päättötyöt ja arviointikriteerit

Perusopintojen päättötyö

Oppilas saa todistuksen ja kahden (2) arvioitsijan laatiman kirjallisen kuvauksen perusopintojen päättötyöstä.

Syventävien opintojen päättötyö

Syventävistä opinnoista ja syventävien opintojen päättötyöstä oppilas saa todistuksen ja todistukseen kirjallisen ja numeroarvioinnin osaamisestaan. Päättötyön arvioitsijoita tulee olla vähintään kaksi (2).

Perusopintojen arviointikriteerit

Perusopinnot katsotaan hyväksytyksi, kun oppilas on tehnyt päättötyön. Arvioinnin kohteina ovat esiintyminen ja tekninen osaaminen.

Syventävien opintojen päättötyön arviointikriteerit

Syventävät opinnot katsotaan hyväksytyksi, kun oppilas on tehnyt päättötyöesityksen, kirjallisen työsuunnitelman ja työselosteen. Arvioinnissa painopisteitä ovat asetettujen tavoitteiden saavuttaminen, esiintyminen ja tekninen osaaminen.

8.5. Todistukset

Osallistumistodistuksen sisältö

–      Sorin Sirkus ry
–      oppilaan nimi
–      opiskeluaika
–      annetut opinnot
–      ohjaajan allekirjoitus ja oppilaitoksen leima

Sirkustaiteen yleisen oppimäärän osallistumistodistus

–      Sorin Sirkus ry
–      Osallistumistodistus sirkustaiteen perusopetuksesta
–      Opiskelijan nimi ja syntymäaika
–      Oppilas on suorittanut sirkustaiteen perusopintoja ___tuntia
–      Rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima
–      Koulutus perustuu Lakiin taiteen perusopetuksesta (633/1998)
–      Opetussuunnitelma on hyväksytty Tampereen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa 7.6.2006

Sirkustaiteen yleisen oppimäärän päättötodistus

–      Sorin Sirkus ry
–      Sirkustaiteen perusopetus
–      Opiskelijan nimi ja syntymäaika
–      Oppilas on suorittanut taiteen perusopintoja 500 tuntia
–      Suorituksen ajankohta
–      Oppilaan osallistuminen projekteihin
–      Rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima
–      Koulutus perustuu Lakiin taiteen perusopetuksesta (633/1998)
–      Opetussuunnitelma on hyväksytty Tampereen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa 7.6.2006
–      Sirkustaiteen yleinen oppimäärä koostuu kymmenestä opintokokonaisuudesta

Sirkuksen laajan oppimäärän osallistumistodistus

–      Sorin Sirkus ry
–      Osallistumistodistus sirkustaiteen laajan oppimäärän opetukseen
–      Opiskelijan nimi ja syntymäaika
–      Oppilas on suorittanut taiteen perusopintoja ___tuntia
–      Rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima
–      Opetussuunnitelma on hyväksytty Tampereen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa 7.6.2006
–      Koulutus perustuu Lakiin taiteen perusopetuksesta (633/1998)
–      Koulutus on toteutettu OPH:n vahvistamien ops perusteiden (määräys 10/011/2005) mukaisesti

Sirkustaiteen laajan oppimäärän perusopintojen päättötodistus

–      Sorin Sirkus ry
–      Sirkustaiteen perusopetus, laaja oppimäärä, sisältäen perusopetuksen ja syventävät opinnot
–      Opiskelijan nimi ja syntymäaika
–      Oppilas on suorittanut taiteen perusopintoja 500 tuntia
–      Oppilaan päättösuoritus, suorituksen ajankohta
–      Oppilaan osallistuminen projekteihin
–      Rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima
–      Opetussuunnitelma on hyväksytty Tampereen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa 7.6.2006
–      Koulutus perustuu Lakiin taiteen perusopetuksesta (633/1998)
–      Koulutus on toteutettu Opetushallituksen vahvistamien opetussuunnitelman perusteiden (määräys 10/011/2005) mukaisesti

Sirkustaiteen laajan oppimäärän syventävien opintojen päättötodistus

–      Sorin Sirkus ry
–      Teatteritaiteen perusopetus, laaja oppimäärä, sisältäen perusopetuksen ja syventävät opinnot
–      Opiskelijan nimi ja syntymäaika
–      Oppilas on suorittanut taiteen perusopintoja 1300 tuntia
–      Oppilaan päättösuoritus, arvosana, kirjallinen arvio, suorituksen ajankohta
–      Oppilaan osallistuminen projekteihin
–      Rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima
–      Opetussuunnitelma on hyväksytty Tampereen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa 7.6.2006
–      Koulutus perustuu Lakiin taiteen perusopetuksesta (633/1998)
–      Koulutus on toteutettu Opetushallituksen vahvistamien opetussuunnitelman perusteiden (määräys 10/011/2005) mukaisesti
–      arvosana-asteikko 1-5

Syventävien opintojen päättötodistus on samalla todistus koko sirkustaiteen perusopetuksen laajan oppimäärän suorittamisesta. Sirkustaiteen perusopetuksessa oppilas saa päättötodistuksen suoritettuaan syventävät opinnot, perusopetuksen päättötodistuksen suoritettuaan perusopinnot ja osallistumistodistuksen tarvittaessa.

 

9. MUU TOIMINTA

9.1 Esiintyvä ryhmä

Esiintyvän ryhmän valitsee sirkustirehtööri Taina Kopra. Ryhmä edustaa Sorin Sirkusta Suomessa ja ulkomailla. Esiintyvät harjoittelevat ympäri vuoden. Heidän etuoikeutenaan on harjoitella paljon, monipuolisesti ja huippuohjaajien kanssa. Esiintyvän ryhmän velvollisuutena on esiintyä sekä pienissä että isommissa tapahtumissa. Jokaisella esiintyvän ryhmän jäsenellä on vähintään yksi pääaine ja useita sivuaineita.  Heillä on yksi tai useampi keikoille sopiva esitys.

12-30 ot/vko 44 ov/vuosi 504-1250 ot/vuosi